Font: A A A Background: Images: ON OFF

Galitskaia

Veoletta Aleksandrovna

Head of Department

Tel: 8 (3822) 901-101 ext. 1619
Address: 2 Moskovsky trakt
Email: International.ssmu@gmail.com; otd.internat@ssmu.ru; galitskaya.va@ssmu.ru


Shestakov

Aleksandr Vladimirovich

Expert

Tel: 8 (3822) 901-101 ext. 1619
Email: shestakov.av@ssmu.ru


Roginia

Iana Aleksandrovna

Expert

Tel: 8 (3822) 901-101 ext. 1619
Email: roginya.ya@ssmu.ru


Titova

Anastasiia Dmitrievna

Administrator

Tel: 8 (3822) 901-101 ext. 1619
Address: 2/7 Moskovsky trakt
Email: International.ssmu@gmail.com; otd.internat@ssmu.ru